УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“


УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ е болница, която е правоприемник на Националния онкологичен център и осъществява:
- високо специализирана диагностично-лечебна и консултативна дейност за всички онкологично болни в страната;
- прилага стратегия за комплексна национална здравна политика против рака;
- ръководи и координира националната лечебна тактика при онкологичните заболявания и изготвя стандарти и ръководства по онкология, съвместно със специалисти от други институции и организации;
- на базата на информация от Националния раков регистър организира, ръководи и отчита резултатите от организацията на онкологичната помощ;
- провежда следдипломно обучение по специалността „медицинска онкология” и лъчелечение и курсове за повишаване на квалификацията по отделните направления на онкологията;
- дава експертни становища за инвалидизация и трудоустрояване;
- извършва научна и научно-приложна дейност в областта на рака и участва в национални и международни проучвания;
- провежда политиката на Държавата и Съвета на Европа по онкология и сътрудничи с международни центрове и организации, свързани с проблемите на онкологията.