Оновни теми


✩ Епидемиология на рака – организация, превенция и контрол
✩ Молекулярна онкология - лабораторно – диагностични аспекти, лечение
✩ Генетика
✩ Имуноонкология - лабораторно-диагностични аспекти, лечение
✩ Образна диагностика
✩ Нуклеарна медицина
✩ Хирургично лечение
✩ Лъчелечение
✩ Медикаментозно лечение, проследяване на ефекта, оценка на здравни технологии и фармакоикономика
✩ Грижи, качество на живот и медицинска експертиза в онкологията
✩ Организация на здравеопазването и онкологични заболавания – проблеми и предизвикателства
✩ Вария